01423113 สัตววิทยาทั่วไป

!!! หนังสือ "ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป"!!!

มีจำหน่ายแล้ว ที่ชั้น 1 ห้องธุรการภาควิชาสัตววิทยา

Find the course syllabus and handouts from lecturers!

Course Syllabus

Course Syllabus ภาคปลาย 2560

Midterm

Quick Summary

Handout 01423113

Introduction

Lecture โดย ผศ.ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

Protozoa

Lecture โดย ผศ.ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

Lab โดย ผศ.ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

Lab โดย รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Porifera

Lecture โดย อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Lab โดย ผศ.ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล

Cnidaria

Lecture โดย อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Lab โดย อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Platyhelminthes

Lecture โดย รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Lab โดย รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Nematoda

Lecture โดย รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Lab โดย รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Annelida

Lecture โดย อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Lab โดย อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Arthropoda

Lecture โดย รศ.ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

Lab โดย รศ.ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

Echinodermata

Lecture โดย ผศ.ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล

Protochordata & Pisces

โดย ผศ.ดร. วิกรม รังสินธุ์

Power Point

PDF file

Fish

Lab โดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล

Frog Skeleton

Lab โดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล

Frog Muscle

Lab โดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล

Reptilia

Lecture โดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล

Aves

Lecture โดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล